Návrh na riešenie Turisticko-informačnej kancelárie v meste Prievidza

30.05.2007
číslo: 154/07
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  návrh riešenia Turisticko-informačnej kancelárie v meste Prievidza;

 2. schvaľuje
  predložené riešenie Turisticko-informačnej kancelárie v meste Prievidza s tým, že finančné prostriedky vyplývajúce z jeho plnenia budú každoročne zaradené do rozpočtu mesta Prievidza,

 3. odporúča primátorovi mesta Prievidza
  a) ukončiť zmluvné vzťahy s TIK Horná Nitra, nezávislým združením právnických osôb, Prievidza na úlohy, ktoré vyplývajú zo zabezpečovania činnosti pre mesto Prievidza;
  b) ukončiť súčasne platné zmluvné vzťahy na prenájom časti priestorov v budove mestského domu so spoločnosťou NATA, spol. s r. o. Prievidza a JUKO CK, spol. s r. o. Prievidza;
  c) v zmysle uvedeného materiálu uzatvoriť nové zmluvné vzťahy;

 4. ukladá prednostovi MsÚ
  pripraviť podklady na založenie TIK, nezisková organizácia Prievidza a predložiť ich na zasadnutie najbližšieho Mestského zastupiteľstva v Prievidzi.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.