Racionalizácia siete základných škôl

13.12.2011
Primátorka mesta Prievidza v rámci tohto bodu navrhla vyradiť zo siete škôl a školských zariadení dve základné školy na území mesta. Konkrétne ZŠ na Ul. S. Chalupku III a ZŠ na Ul. Mariánska. K tomuto bodu programu som vystúpil a jednoznačne som sa vyjadril proti zrušeniu týchto dvoch škôl.

V prípade ZŠ na Ul. S. Chalupku III som uviedol, že na túto školu má mesto schválenú dotáciu zo štrukturálnych fondov EÚ a mali by sme túto dotáciu vyčerpať a opraviť tak druhú školu v meste. Povedal som, že je hlúposť vrátiť takmer 1,2 mil. eur ktoré máme schválené.

V prípade ZŠ na Ul. Mariánska som uviedol, že celý proces racionalizácie bol uponáhľaný. O potrebe rušenia škôl sa začalo hovoriť so zainteresovanými riaditeľmi škôl len v novembri 2011, pričom začiatkom decembra už boli vybraté dve školy na zrušenie.
Rodičia detí, priatelia a sympatizanti Základnej školy na Mariánskej ulici v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve iniciovali petíciu proti zrušeniu školy, ktorú podpísalo 6 876 obyvateľov mesta. Mesto však túto petíciu ignoruje. Primátorka mesta ignoruje aj odborné nezávislé stanoviská a apel občanov na verejnú diskusiu. Tŕňom v oku boli najmä kritéria, ktoré boli nastavené jasne tendenčne a zástupcovia mesta ich doteraz nedokázali presvedčivo vysvetliť. Proti vyradeniu ZŠ na Mariánskej ulici sa neskôr vyjadril aj Krajský školský úrad v Trenčíne a Štátna školská inšpekcia v Trenčíne vo svojich odborných stanoviskách. Po dlhých mesiacoch neistoty sa na stranu školy postavilo aj súčasné vedenie MŠVVaŠ SR.
Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi svojím uznesením schválilo vyradenie oboch základných škôl zo siete škôl a školských zariadení.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.