Zrušenie predaja majetku mesta slúžiaceho na zásobovanie teplom

27.08.2013
Na rokovanie tohto MsZ v Prievidzi sa mimoriadne dostal aj nový bod programu rokovania a to:
„Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Prievidzi č. 297/13 zo dňa 30.7.2013, ktorým zobralo mestské zastupiteľstvo na vedomie návrh mesta Prievidza na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku slúžiaceho na dodávku tepla do centrálneho zásobovania na území mesta Prievidza, a ktorým schválilo zámer mesta Prievidza predať tento hnuteľný a nehnuteľný majetok formou obchodnej verejnej súťaže“.

V rámci tohto bodu programu rokovania som vystúpil a vyjadril sa za zrušenie uznesenia MsZ v Prievidzi číslo 297/13. Okrem iného som povedal:
„Som presvedčený, že samotná súťaž bola od začiatku netransparentná a zčasti by bola záhadou aj pre prípadných budúcich záujemcov. A to hlavne pre tieto dôvody:
 1. Zo zoznamu majetku, ktorý je predmetom vyhlásenej súťaže nie je zrejmé a ani dostatočne špecifikované o aký majetok vlastne ide. Podľa tohto zoznamu mesto dokonca predáva aj majetok, ktorý mu nepatrí!
 2. Obchodná súťaž bola vyhlásená v rozpore s princípom transparentnosti a to z dôvodu, že prípadní záujemcovia musia navrhovanú kúpnu cenu vložiť na účet mesta najneskôr v deň doručenia ponúk, teda ešte pred samotným otváraním obálok! Takýto postup vyvoláva dôvodnú obavu zo zneužitia informácií o predložených súťažných návrhoch ešte pred samotným otváraním obálok s cenovými ponukami. Pri obdobných obchodných súťažiach je bežnou praxou použitie inštitútu zábezpeky, teda zloženie finančnej zábezpeky, ktorej výška je pre všetkých uchádzačov rovnaká.
 3. Pri vyhlásení obchodnej súťaže bol porušený Rokovací poriadok MsZ v Prievidzi. Predovšetkým § 5, bod 2, ktorý hovorí o vypracovaní materiálov na rokovanie MsZ vecne a v časovom predstihu a bod 8, ktorý hovorí o povinnosti predkladať materiály na prerokovanie vecne príslušným komisiám.“
„Okrem toho, rozhodnutie vedenia Prievidze predať tento majetok týmto spôsobom je vecne zlé rozhodnutie, ktoré je zjavne nevýhodné pre spoločnosť PTH a.s., ktorej väčšinovým vlastníkom je mesto Prievidza a teda je nevýhodné aj pre mesto samotné. Môže mať dokonca katastrofálne následky aj pre obyvateľov mesta a širšieho regiónu a to predovšetkým z nasledovných dôvodov:
 1. Hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý bol predmetom obchodnej verejnej súťaže je súčasťou vybudovaného systému centrálneho zásobovania tepla prostredníctvom PTH a.s. Jeho prípadným predajom tretej osobe a aj po jednotlivých funkčných celkoch, ako to umožňovali podmienky súťaže, by bolo ohrozené centrálne zásobovanie teplom niektorých častí mesta Prievidza zo strany PTH a.s.
 2. Možnosť predaja majetku po častiach by mohla znamenať, že nový vlastník tohto majetku by mohol odpojiť akúkoľvek časť mesta od centrálneho zásobovania tepla, resp. by si mohol vytvoriť vlastný zdroj tepla, čo by mohlo mať za následok zníženie objemu tepla distribuovaného spoločnosťou PTH a.s. a tým by došlo k zvýšeniu ceny tepla pre zostávajúcich obyvateľov. Okrem toho by to mohlo mať dopad na zamestnanosť v regióne, priamo v spoločnosti ENO Zemianske Kostoľany a HBP a.s., ktoré sa na výrobe tepla pre domácnosti v Prievidzi podieľajú.
 3. Toto nerozvážne hazardovanie s majetkom mesta potrebným na dodávku tepla a teplej úžitkovej vody môže mať fatálne následky. Predajom majetku tretím osobám ako celok, alebo po jednotlivých funkčných celkoch, by mohlo dôjsť k úplnému zlikvidovaniu centrálneho zásobovania tepla na území mesta Prievidza. To by mohlo mať za následok postupnú likvidáciu spoločnosti PTH a.s. Ako som už uvádzal, väčšinovým vlastníkom tejto spoločnosti je samotné mesto Prievidza. Mesto takto priamo ohrozuje a koná v rozpore zo záujmami spoločnosti PTH a.s. a teda koná aj v rozpore s vlastnými záujmami.“
V rámci tohto bodu programu som zároveň predložil poslanecký návrh na uznesenie, ktoré poslanci MsZ aj schválili a to:

Číslo uznesenia: 302/13
Mestské zastupiteľstvo
 1. Berie na vedomie:
  poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby bolo na rokovaní MsZ v Prievidzi dňa 27.08.2013 v bode 2. udelené slovo na vyjadrenie predsedovi predstavenstva PTH a.s., a zástupcovi HBP a.s.
 2. Schvaľuje:
  udelenie slova na rokovaní MsZ v Prievidzi dňa 27.08.2013 v bode 2. udelené slovo na vyjadrenie predsedovi predstavenstva PTH a.s., a zástupcovi HBP a.s.
Poslankyňa MsZ Eleonóra Porubcová a Richard Takáč navrhli zrušiť obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú mestom Prievidza na prevod hnuteľného a nehnuteľného majetku slúžiaceho na dodávku tepla do centrálneho zásobovania. Tento návrh poslanci schválili. Schválili aj späť vzatie výpovedí z nájomných zmlúv na prenájom tohto majetku. Poslanci zároveň navrhli primátorke mesta, aby valnému zhromaždeniu spoločnosti PTH, a.s. Prievidza predložila návrh na odvolanie JUDr. Ing. Ľuboša Maxinu, PhD., z funkcie člena predstavenstva spoločnosti PTH, a.s. a navrhla na zvolenie za nového člena predstavenstva spoločnosti PTH, a.s. Prievidza Ing. Petra Petráša. Primátorka mesta však toto uznesenie nepodpísala a vetovala ho!

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.