Návrh Projektových zámerov mesta Prievidza s výhľadom na programovacie obdobie rokov 2007 - 2013

27.02.2007
číslo: 12/07
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  návrh Projektových zámerov mesta Prievidza s výhľadom na programovacie obdobie rokov 2007 – 2013,

 2. schvaľuje
  a) Projektové zámery mesta Prievidza s výhľadom na programovacie obdobie rokov 2007 – 2013 s pripomienkami :
  - dopĺňa sa projekt „Rekonštrukcia a modernizácia DD – DPD na Ul. Okáľa č.6 v Prievidzi“,
  - v projektovom zámere č.34 – sa dopĺňa veta: „...s napojením na Mestský park v Prievidzi.“
  - Materiál je otvorený a jednotlivé projekty sa budú predkladať na základe vyhlásených výziev na podávanie projektov priebežne, podľa určeného harmonogramu;
  b) zaradenie finančných prostriedkov potrebných na spracovanie projektovej dokumentácie v prvej čiastke vo výške 2 500 tis. Sk do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2007 s tým, že ďalšie finančné prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie budú zaraďované do rozpočtu mesta priebežne, podľa potrieb, na základe vyhlásených výziev;

 3. ukladá prednostovi MsÚ
  zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebných povolení na objekty budov, na ktoré bude mesto Prievidza žiadať dotácie podľa predloženého harmonogramu.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.