Návrh na určenie výšky nájomného za pozemky pod garážami

27.09.2011
Uznesenie nebolo schválené

číslo: 265/11
Mestské zastupiteľstvo
    berie na vedomie
    poslanecký návrh Michal Dobiaša, aby výška nájomného na pozemky v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3796/2, ostatná plocha vo výmere približne 455 m2 a z parc. č. 3796/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, pod dočasnými stavbami garáží bola 2,00 €/m2/rok (lokalita Za depom),
  1. neschvaľuje
    poslanecký návrh Michala Dobiaša, aby výška nájomného na pozemky v k. ú. Prievidza, z parc. č. 3796/2, ostatná plocha vo výmere približne 455 m2 a z parc. č. 3796/10, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, pod dočasnými stavbami garáží bola 2,00 €/m2/rok.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.