Zbúranie stavby bývalej dotláčacej stanice na Ul. V. Benedikta

26.10.2010
Toto uznesenie bolo prijaté na základe mojej poslaneckej iniciatívy

číslo: 288/10

Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  žiadosť Výboru volebného obvodu č. 4 Kopanice, o vyradenie majetku mesta
  z evidencie, a to stavby bývalej dotláčacej stanice č. 2, súpisné. č. IV. 210, orientačné č. 29, na Ul. V. Benedikta v Prievidzi a o zabezpečenie asanácie stavby búracieho povolenia;

 2. schvaľuje
  1. vyradenie stavby bývalej dotláčacej stanice č. 2, súpisné č. IV. 210, orientačné č. 29, na Ul. V. Benedikta v Prievidzi a technológie dotláčacej stanice z evidencie majetku mesta, ktoré sú pre mesto v zmysle IS - 20 Zásady hospodárenia s majetkom mesta neupotrebiteľným majetkom,
  2. odstránenie stavby dotláčacej stanice, súpisné č. IV. 210.
 3. ukladá prednostovi MsÚ
  zabezpečiť všetky právne úkony k odstráneniu stavby dotláčacej stanice, súpisné č. IV. 210.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.