Majetkovo právne vysporiadanie pozemkov – park pod Lekárňou

27.06.2006
Toto uznesenie bolo prijaté na základe mojej poslaneckej iniciatívy

číslo: 267/06
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie

    - informáciu o rokovaní s vlastníkmi pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5349/9 vo výmere 2 789 m2 na sídlisku Sever o jeho odkúpení,
    - stanovisko VVO č. 4 k odkúpeniu predmetného pozemku so zachovaním jeho terajšieho využívania – zeleň, resp. park;
    - ponuku Petra Krčíka a Radovana Krčíka na odpredaj pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5349/9 vo výmere 2 789 m2 za cenu 1000,- Sk/m2;
  2. schvaľuje
    kúpu pozemku v k. ú. Prievidza, parc. č. 5349/9 vo výmere 2 789 m2 za cenu 1000,- Sk/m2 od Petra Krčíka a Radovana Krčíka za účelom zriadenia parku so zachovaním zelene s tým, že finančné prostriedky vo výške 2 789 000,- Sk budú zaradené do úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2006.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.