Návrh Akčného plánu úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2007

27.02.2007
číslo: 11/07
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    návrh Akčného plánu úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2007;

  2. schvaľuje
    Akčný plán úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2007 s tým, že finančné prostriedky vo výške 90 tis. Sk potrebné na zabezpečenie Úlohy číslo 8/2007 (rekonštrukcia vonkajšieho átria v CVČ SPEKTRUM Prievidza) budú zaradené do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2007;
  3. ukladá dotknutým gestorom
    plniť úlohy uvedené v Akčnom pláne úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2007.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.