Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza za rok 2005

21.02.2006
číslo: 10/06
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 za rok 2005;
 2. schvaľuje
  a) Vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 za rok 2005,
  b) Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu úloh na rok 2005 vyplývajúci z Vyhodnotenia plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007;
  c) Akčný plán úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2006;
 3. ukladá dotknutým gestorom
  plniť úlohy uvedené v akčnom pláne úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2006,
 4. ukladá prednostovi MsÚ
  riešiť úhradu poplatku za pobyt v predškolskom zariadení u detí v predškolskom veku zo sociálne slabých rodín.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.