Predloženie projektu – Ubytovňa Mládež

25.05.2010
Toto uznesenie bolo prijaté na základe mojej poslaneckej iniciatívy

číslo: 158/10
Mestské zastupiteľstvo

  1. berie na vedomie
    informáciu o pripravovanom projekte rekonštrukcie a prestavby časti bývalej ZŠ na Novackého ul. v Prievidzi na Turistickú ubytovňu Mládež;
  2. schvaľuje
    postúpenie práv a povinností zhotoviteľa stavby ,,Turistická ubytovňa Mládež“, v zmysle stavebného povolenia zn. 2.4.3.-01-4860-2006 zo dňa 03. 08. 2006 z postupcu neziskovej organizácie Mládež, n. o., Novackého ul. č. 14, Prievidza, na postupníka mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, Prievidza.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2024 Created by WebCreative.info All rights reserved.