Zmena územného plánu zóny IBV terasy - Čerešňový sad v Prievidzi

25.05.2010
Toto uznesenie bolo prijaté na základe mojej poslaneckej iniciatívy

číslo: 129/10
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  1) návrh zmien a doplnkov č. 3, Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza, v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2009,
  2) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 20.04.2010 pod číslom KSU 2010-102/1996-4/KV o preskúmaní súladu Návrhu zmien a doplnkov č. 3, Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza podľa § 25 ods. 1 zákona č. 50 / 76 Zb. z. v platnom znení;
 2. schvaľuje
  1) "Vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokúvania návrhu Zmien a doplnkov č. 3, Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza, obstarávateľom“ a schvaľuje spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia, s pripomienkou vylúčenia zástavby občianskej vybavenosti v UPC 22-2-7,
  2) Zmeny a doplnky č. 3, Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza, v zmysle zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku č. 50/1976 v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2009, a do čistopisu dopracoval v marci 2010. Dokumentácia obsahuje vymedzenie záväznej časti, ktorá je predmetom schválenia Doplnku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza, č. 49/1998,
  3) Doplnok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Prievidza, č. 49/1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3, Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza;
 3. ukladá prednostovi MsÚ
  1) zverejniť Doplnok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.49/1998 o územnom pláne zóny IBV Terasy (Prievidza), po dobu tridsať (30) dní od jeho zverejnenia na úradných tabuliach mesta Prievidza a na území riešenej zóny v súlade s § 23, ods. 2) stavebného zákona,
  2) zabezpečiť uloženie schválenej územnoplánovacej dokumentácie Zmien a doplnkov č. 3, Územného plánu zóny IBV Terasy Prievidza v súlade s § 28 stavebného zákona t.j. označením dokumentácie schvaľovacou doložkou, doručením Mestskému úradu v Prievidzi, Krajskému stavebnému úradu v Trenčíne a príslušnému stavebnému úradu, vyhotovením registračného listu, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí príslušnému ministerstvu.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.