Rekonštrukcia námestia na Ul. energetikov v Prievidzi

23.02.2010
Toto uznesenie bolo prijaté na základe mojej poslaneckej iniciatívy

číslo: 46/10
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  a) žiadosť Moniky Zaťkovej a Petra Wesserleho, Prievidza, Ul. energetikov 193/29C, o súhlas mesta Prievidza na realizáciu rekonštrukcie pešej zóny na Ul. energetikov na vlastné náklady, na časti pozemku v k.ú. Prievidza, parc. č. 5399/1, s vybudovaním prízemného objektu podľa doloženej „Štúdie kultúrno spoločenského priestoru sídliska Sever Prievidza“ a v súlade s podmienkami uvedenými v spoločnom stanovisku VVO č. 4 a žiadateľov;
  b) návrh, že podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie výstavby a údržby verejných priestranstiev, nakoľko Monika Zaťková a Peter Wesserle zveľadia verejné priestranstvo na vlastné náklady a tým zhodnotia majetok mesta t.j., jedná sa o verejný záujem;
 2. schvaľuje
  a) prenájom časti pozemku v k. ú. Prievidza na Ul. energetikov, z parc. č. 5399/1, zastavaná plocha a nádvorie v celkovej výmere 1 000 m2, pre Moniku Zaťkovú a Petra Wesserleho, Prievidza, Ul. energetikov 193/29C, za účelom rekonštrukcie pešej zóny na vlastné náklady, s výškou nájmu 1 €/rok, na obdobie do doby kolaudácie stavby, najviac však na 18 mesiacov, a to podľa doloženej „Štúdie kultúrno spoločenského priestoru sídliska Sever Prievidza“ a v súlade s podmienkami uvedenými v spoločnom stanovisku VVO č. 4 a Moniky Zaťkovej a Petra Wesserleho nasledovne:
  - rekonštrukcia bude zrealizovaná komplexne na celej pešej zóne, a to položením novej zámkovej dlažby, výsadbou stromov a okrasnej zelene, osadením stĺpového osvetlenia, lavičiek, smetných nádob a výsadbou zelene vo fontáne,
  - vybudovaný bude prízemný objekt na časti pozemku parc. č. 5399/1 vo výmere približne 70 m2, do ktorého bude premiestnená prevádzka stánku na predaj novín, časopisov a tabakových výrobkov,
  - investor prispôsobí projekt zámeru mesta Prievidza vybudovať kolmé parkovacie miesta na Ul.energetikov,
  - pred vydaním stavebného povolenia bude realizačný projekt rekonštrukcie pešej zóny schválený vo VVO č. 4,
  - spotreba elektrickej energie za verejné osvetlenie na pešej zóne bude hradená v rámci ostatného verejného osvetlenia s podmienkou, že investor dodrží všetky požiadavky spoločnosti UNIPA s.r.o. pri budovaní nových rozvodov,
  - nákup smetných nádob zabezpečí investor, odvoz zo smetných nádob zabezpečí TEZAS s.r.o. na náklady mesta,
  - výsadbu zelene zabezpečí investor, starostlivosť o verejnú zeleň zabezpečí TEZAS s.r.o. na náklady mesta,
  - stavba zrekonštruovanej pešej zóny okrem prízemného objektu bude po dokončení odovzdaná bezodplatne do majetku mesta Prievidza, v rozsahu podľa zamerania geometrickým plánom, resp. podľa situačného nákresu s vyčlenením výmery parkovacích plôch a jednotlivých plôch určených pre následné uzavretie nájomných zmlúv,
  - Monika Zaťková a Peter Wesserle sa zaviažu prevziať a splniť záväzky vyplývajúce z nájomných zmlúv na prenájom pozemkov;
  - bude uzatvorená zmluva o budúcej nájomnej zmluve, ktorá bude obsahovať ustanovenie, že zmluva je záväzná aj pre všetkých právnych nástupcov budúcich nájomcov a v ktorej sa mesto Prievidza zaviaže po rekonštrukcii pešej zóny a jej bezodplatnom odovzdaní do majetku mesta Prievidza, uzatvoriť dve nájomné zmluvy s nasledovnými podmienkami:
  1. nájomná zmluva - dlhodobý nájom na 20 rokov na časť pozemku, z parc. č. 5399/1, za účelom prevádzkovania letnej terasy na obdobie od 01.04. do 30.09. kalendárneho roku, najneskôr do 21.00 hod., s výškou nájmu 1 €/rok (30,1260 Sk), pričom v záverečných ustanoveniach bude zakotvené, že zmluva je záväzná aj pre všetkých právnych nástupcov budúcich nájomcov,
  2. nájomná zmluva – dlhodobý nájom na 40 rokov na časť pozemku, z parc. č. 5399/1, pod novovybudovaným prízemným objektom, s výškou nájmu 1 €/rok (30,1260 Sk), pričom v záverečných ustanoveniach bude zakotvené, že zmluva je záväzná aj pre všetkých právnych nástupcov budúcich nájomcov;
  b) že podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ide o prípad hodný osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, medzi základné úlohy mesta pri výkone samosprávy patrí aj starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie výstavby a údržby verejných priestranstiev, nakoľko Monika Zaťková a Peter Wesserle zveľadia verejné priestranstvo na vlastné náklady a tým zhodnotia majetok mesta t.j., jedná sa o verejný záujem;
  c) udelenie súhlasu mesta Prievidza na realizáciu rekonštrukcie pešej zóny na Ul. energetikov pre Moniku Zaťkovú a Petra Wesserleho, Prievidza na ich vlastné náklady, s vybudovaním prízemného objektu, a to na časti pozemku v k. ú. Prievidza, z parc. č. 5399/1, zastavaná plocha a nádvorie, podľa doloženej „Štúdie kultúrno spoločenského priestoru sídliska Sever Prievidza“ a v súlade s podmienkami uvedenými v spoločnom stanovisku VVO č. 4 a Moniky Zaťkovej a Petra Wesserleho.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.