Zmena územného plánu mesta Prievidza - Čerešňový sad v Prievidzi

27.10.2009
Toto uznesenie bolo prijaté na základe mojej poslaneckej iniciatívy

číslo: 328/09
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  a) návrh zmien a doplnkov č. 11 Územného plánu mesta Prievidza v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2008;
  b) stanovisko Krajského stavebného úradu v Trenčíne zo dňa 16.10.2009 pod číslom KSÚ-2009-266/2853-4/SUK o preskúmaní súladu návrhu zmien a doplnkov č. 11 Územného plánu mesta Prievidza s územnoplánovacou dokumentáciou vyššieho stupňa a so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v zmysle § 25 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení;
  c) návrh Doplnku č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne sídelného útvaru;
 2. schvaľuje
  a) zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu mesta Prievidza v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení, ktoré vypracoval AGS ATELIÉR Prievidza, hlavný riešiteľ Ing. arch. Gabriel Szalay, autorizovaný architekt, s kolektívom spolupracovníkov v roku 2008, a vymedzuje ich záväznú časť, ktoré sú zapracované v Doplnku č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne sídelného útvaru;
  b) „vyhodnotenie stanovísk orgánov a organizácií, fyzických a právnických osôb a verejnosti, uplatnených počas prerokúvania zmien a doplnkov č. 11 Územného plánu mesta Prievidza, obstarávateľom“ a spôsob riešenia pripomienok a námietok v súlade s týmto vyhodnotením, ktoré tvorí prílohu tohto uznesenia;
  c) Doplnok č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne sídelného útvaru;
  s pripomienkou z Mestskej rady zo dňa 20.10.2009;
 3. ukladá prednostovi MsÚ
  a) vydať Doplnok č. 7 k VZN mesta Prievidza č. 31/1995 o územnom pláne sídelného útvaru;
  b) doručiť a uložiť schválené zmeny a doplnky č. 11 Územného plánu mesta Prievidza na Mestskom úrade v Prievidzi, Krajskom stavebnom úrade v Trenčíne a na príslušnom stavebnom úrade.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.