Majetkovo právne vysporiadanie lokality Čerešňový sad v Prievidzi

30.06.2009
Toto uznesenie bolo prijaté na základe mojej poslaneckej iniciatívy

číslo: 232/09
Mestské zastupiteľstvo
  1. berie na vedomie
    informáciu o zmene územného plánu v súvislosti s lokalitou v k. ú. Prievidza tzv. „Čerešňový sad“;
  2. schvaľuje
    majetkoprávne vyporiadanie pozemkov parc. č. 7079/2 a parc. č. 7079/67 v k. ú. Prievidza tzv. „Čerešňový sad“ do majetku mesta Prievidza vo výmere podľa zamerania geometrickým plánom za cenu 11,62 €/m2 / (350,- Sk/m2) formou kúpy, zámeny, nájmu, vecného bremena a pod., za účelom zachovania verejnej zelene.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.