Návrh Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007

27.04.2004
číslo: 101/04
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  návrh Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007,

 2. schvaľuje
  1. Koncepciu ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 s tým, že finančné prostriedky potrebné na jej realizáciu v roku 2004 vo výške 200 000,- Sk budú zahrnuté do I. úpravy rozpočtu mesta Prievidza na rok 2004 a finančné prostriedky podľa schválenej koncepcie budú do rozpočtu mesta Prievidza zaradené v rokoch nasledujúcich,
  2. vyčlenenie finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov súvisiacich s presťahovaním Centra voľného času v Prievidzi do priestorov ZŠ na Ul. Novackého v Prievidzi,
  3. ukladá
   1. dotknutým gestorom
    zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza do roku 2007 a rozpracovať nadväzujúce materiály, ktoré súvisia s ochranou a podporou detí a mládeže,
   2. predsedovi komisie mládeže a voľnočasových aktivít
    predkladať jedenkrát ročne vyhodnotenie plnenia Koncepcie ochrany a podpory detí a mládeže v meste Prievidza,
   3. prednostovi MsÚ
    zabezpečiť presťahovanie Centra voľného času v Prievidzi do priestorov ZŠ na Ul. Novackého v Prievidzi v termíne do 30.10.2004.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.