Návrh Akčného plánu úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2008

27.11.2007
číslo: 361/07
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  Návrh Akčného plánu úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2008;

 2. schvaľuje
  Akčný plán úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2008;

 3. ukladá
  a) dotknutým gestorom
  plniť úlohy uvedené v Akčnom pláne úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2008,
  b) predsedovi Komisie mládeže a voľnočasových aktivít MsZ
  predložiť Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi Vyhodnotenie plnenia Akčného plánu úloh vo vzťahu k deťom a mládeži v meste Prievidza na rok 2008 do 31. marca 2009.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.