Návrh Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza na roky 2008 - 2014

27.11.2007
číslo: 360/07
Mestské zastupiteľstvo
 1. berie na vedomie
  Návrh Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza na roky 2008 – 2014,

 2. schvaľuje
  Koncepciu práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza na roky 2008 – 2014 s tým, že finančné prostriedky potrebné na jej realizáciu v zmysle schválenej koncepcie budú každoročne zahrnuté do rozpočtu mesta Prievidza, s pripomienkou: v časti 2.2 Ciele mesta Prievidza - Špecifické ciele mesta Prievidza v bode 1 sa pôvodný text: „Vytvoriť každoročne jeden nízkoprahový klub ako súčasť základnej školy“
  nahrádza textom: „Vytvoriť každoročne jeden nízkoprahový klub v priestoroch základnej školy“,

 3. ukladá
  a) dotknutým gestorom
  zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza na roky 2008-2014,
  b) predsedovi Komisie mládeže a voľnočasových aktivít MsZ
  predkladať Mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi každé dva roky Vyhodnotenie plnenia Koncepcie práce s deťmi a mládežou v meste Prievidza na roky 2008-2014.

Stránky www.michaldobias.sk prevádzkuje Michal Dobiaš, poslanec MsZ v Prievidzi. Všetky práva vyhradené.

© 2023 Created by WebCreative.info All rights reserved.